Rettferdig Offentlig Saksbehandling

ORGANISASJONEN ROS

Organisasjonsnr: 911 820 684

Epost: roshjelp1@hotmail.com

Postadresse: roshjelp1@hotmail.com

Nettside: http://www.roshjelp1.com

Bankkonto: 1503 38 04102

Organisasjonens formål

Organisasjonen Rettferdig Offentlig Saksbehandling - ROS - er en interesseorganisasjon med formål å belyse saker som kan fremstå som forskjellsbehandling i den offentlige forvaltningen.

Dokumentasjonen som ligger til grunn for å belyse sakene, er opplysninger fra involverte innbyggere som tar kontakt, offentlige postlister, foto fra saksunderlaget eller fra ROS sitt eget arkiv, og vedtak hentet fra den offentlige behandlingen.

ROS tar selv ikke stilling til vedtakene i de enkelte presentasjonene,men kun belyser hva vi mener er fremtredende forskjeller i vedtakene. 

Stort sett finner vi innenfor hele den offentlige sektoren eksempler på vedtak, eller mangel på vedtak som vil påvirke din livssituasjon.

Her kan nevnes:

  • Saker innenfor byggsektoren.
  • Saker innenfor omsorgssektoren.
  • Saker med utspring i NAV

FORSKJELLSBEHANDLING MÅ KUNNE DOKUMENTERES.

I forvaltningen er det et ulovfestet prinsipp om at like saker skal behandles likt. Usakelig forskjellsbehandling kan føre til at et vedtak blir regnet som ugyldig. Likhetsprinsippet bygger på det at forvaltningsavgjørelser skal treffes ut fra en objektiv og sakelig vurdring som sikrer likhet og rettstrygghet. For å kunne konkludere med at saker er behandlet ulikt, er det en forutsetning at sakene er like når det gjelder faktum og rettslig sett. Ref her årsmeldingen fra Sivilombudsmannen, fra år 2002 side 320.