Rettferdig Offentlig Saksbehandling ROS

Sak 2008/2630-15433/2009, Øyvind Herland, gnr 3, bnr 18 Ekren.

Øyvind Herland, - mangeårig kommunepolitiker i Fjell for Fremskrittspartiet, - hadde i sin funksjonstid som politiker hovedansvaret for kontakten med innbyggerne i Fjell kommune. Mange, mange ble hjulpet gjennom hans utrettelige engasjement, - mange ganger kom han i konflikt med administrasjonen i sakene.

I 2008 søkte han om utvidelse og reparasjon av en gammel hytte han hadde overtatt fra sine foreldre. I brev av 20.5.2009 til Fylkesmannen i Hordaland (FMH) tilkjennegir Fjell kommune at de ser positivt på tiltaket og vurderer å gi dispensasjon. Svarfristen settes til 20.06.09 for uttalelse fra FMH.I brev av 16.06.09 (udatert og uten logo) tilkjennegir FMH at de ikke vil gi uttalelse, men vil ha innsendt vedtaket til klagevurdering (Øyvind Herland fikk ikke kopi av dette brevet, og oppfattet således at fristen til FMH var 20.06 var den fristen FMH hadde til å gi uttalelse i saken.

GAMMEL HYTTE
Tomt/hage rødt
Grunnflate gammel hytte

I saksdokumentene til Komite for Plan og utvikling (KPU) datert 30.07.2009 stiller rådmannen seg positivt til tiltaket; - sitat - "dette fordi detgjeld oppgradering av eksisterende bygg og tiltaket er lite, og ikkje vil endre situasjonen i negativ retning for allmenta i nevneverdig grad", - sitat slutt. Sak KPU 239/09, i møte den 18.08.2009 gir positivt vedtak. Vedtaket oversendes til FMH. I brev av 11.09.2009 påklages vedtaket. FMH bruker i avslaget benevnelsen "uthus" på den eksisterende hytten, og begrunner vedtaket sitt med bl.a. at utvidelsen til 51 m2 vil gi endret bruk. Det gamle bygget va brukt som hytte, og det nye vil bli brukt som hytte! FMH sin påstand om at -"Tiltaket medfører endra bruk av bygget", - er således enkelt sagt - svadda!  FMH påstår videre at - "Det omsøkte område ligg også innanfor 100-metersbeltet langs sjøen....", - se på kartfotoet - "langs sjøen" er og svadda. FMH påstår videre at tiltaket er innenfor den funksjonelle strandsonen. Igjen - feil fre FMH - tiltaket ligger utenfor den funksjonelle strandsonen!

 

VEDTAKET TIL FMH BLE ANKET, men settefylkesmannen stadfestet vedtaket. INGEN av disse instansene hadde værtpå befaring - hverken før eller etter de fattet sitt vedtak.

Da fristen den 16.06 til FMH til å uttale seg var ute, startet en sikring av tomten, noe som førte til at den gamle hytten falt sammen. I ettertid er Øyvind Herland truet med dagmulkt med mer, da det påståes at det er utført ulovlig arbeid på tomten. Dette er en annen historie som belyses senere.

HELE SAKEN LUKTER AV "EN TAKK FOR SIST"  FRA BYRÅKRATIET!