Rettferdig Offentlig Saksbehandling

§ 3. KORRUPSJON

Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak.

 Definisjon:

"Korrupsjon er misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig vinning".

Hva "vinning" betyr kan variere. Det kan være penger, eller stillinger, makt, prestisje, kunnskap, kameraderi, returtjenester, osv.

Offentlige tjenestemenn/kvinner og politikere er gjennom sine roller tildelt makt. Med makten følger også ett ansvar. Det er avgjørende viktig at allmenheten kan stole på våre tillitsvalgte og våre offentlige tjenestemenn og kvinner. Da for å ivareta ett levende og åpent demokrati, som igjen har betydning for alles livskvalitet. For personer som i de nevnte betrodde stillinger benytter sin rolle til å skaffe seg egne fordeler, - uansett hvilke, er det avgjørende viktig at slikt umiddelbart blir påtalt av deres overordnede. Det må aktivt arbeides for en nulltoleranse i slike forhold!

 Det å ivareta samfunnets interesser på en forsvarlig måte i en offentlig stilling eller posisjon (politisk), er ofte et spørsmål om å påvirke og ta avstand fra uheldige forhold som andre, - inklusiv overordnede og i det hele personer og grupper som kan bety noe for ens egen karriere og inntekt (ref. s34 C.A.F.)

"Whistle-blowers"

At en skal si fra om klanderverdige forhold, uten at dette får konsekvenser for den som varsler.

 

§ 4. INHABILITET

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av Forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.