Rettferdig Offentlig Saksbehandling

RETTSTRYGGHETEN

Søker du kommunen om en sykehjemsplass, - en barnehageplass, - en utvidelse av hytte, - et tilbygg til huset, - bygging av garasje,- osv, osv, osv, så fatter Forvaltningsorganet et vedtak, - et vedtak som i de fleste av disse tilfellene er et enkeltvedtak. Dette vedtaket tilkjennegir dine rettigheter og plikter gjennom den begrunnelsen som vedtaket skal inneholde etter Forvaltningslovens (Fvl. ) § 24. Vedtaket og begrunnelsen skal gies skriftlig.Hva begrunnelsen skal inneholde er gitt i Fvl. § 25.

Fvl. § 24 og § 25 innehar bestemmelser som er av grunnleggende betydning for folks rettssikkerhet.

Mener du vedtaket mangler begrunnelse, - eller du er uenig i lovanvendelsen i den begrunnelse som er gitt, - kan du etter Fvl. § 28 klage vedtaket inn for en høyere instans, som står fritt i å overprøve vedtaket i underinstansen.

Gjennom klageadgangen som Fvl. § 28 gir, ivaretar en rettssikkerheten i forvaltningssystemet.

 

§ 21 - 6. Privatrettslige forhold.

Lov 2008-06-27 nr 71: Plan og bygningsloven.

§ 21-6 i Plan og bygningsloven er et annet eksempel vi kan trekke frem. Dersom denne paragrafen blir brukt riktig av bygningsmyndighetene og det politiske flertallet, vil resultatet gi deg en større sikkerhet for egen eiendom. Paragrafen lyder:

"Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det framstår som klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist for tiltakshaver for supplering av søknaden". (ROS har understreket og fremhevet med rødt).

I regulerngssaker KAN tiltakshaver regulere inne på annenmans eiendom. Dersom det politiske flertallet viser respekt for eiendomsretten, så kan de instruere sin administrasjon til å praktisere at ordet "kan", - erstattes med "skal" !