Rettferdig Offentlig Saksbehandling

 Dette er historien om en person som arvet et ikke omsøkt byggearbeid, og som ble pålagt å tilbakeføre terrenget til den opprinnelige formen, samt rive andre oppsatte bygg på eiendommen.

Vedtaket om avslag på ferdigattest lyder:

Kravet til visuell utforming etter pbl. § 29-2 kan såleis ikkje reknast for å vere oppfylte. Plan- og utbyggingssjefen konkluderar med at tilbakeføring av vegen til opphavleg terreng ikkje er ferdigstilt. Vilkåra for å kunne utstede ferdigattest er dermed ikkje til stades. Søknaden vert difor avslegen, jf.pbl. § 21-10.

I vedtaket henvises det til Plan og Bygningslovens § 29.2 og § 21.10.

§ 29.2 lyder: "Ethvert tiltak etter kapitel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering."

Her er det et skjønn som skal legges til grunn i forhold til bl.a. naturlige omgivelser og plassering. Er skjønnet som er gjort i vedtaket i overenstemmelse med det?

§ 21.10 Sluttkontroll og ferdigattest sier bl.a. - sitat - "Kommunen kan utstede ferdigattest også der det foreligger bagatellmessige overtredelser av krav i eller i medhold av denne loven", - sitat slutt.

 

 

 

  

TERRENGET TILBAKEFØRT ETTER ULOVLIG BYGGET VEI.
BETONGVEI. INGEN KRAV FRA FJELL KOMMUNE OM TILBAKEFØRING TIL OPPRINNELIG TERRENG!

Straffes for andre sin gjerning!

Vegetasjonen er alt begynt å gro.

 

Klage over avslag på søknad om ferdigattest - Tilbakeføring til opphavleg terreng.

Plan- og utbyggingssjefen mottok søknad om tilbakeføringa den 20.01.2012, og det vart

gjeve løyve til tiltaket i vedtak DPU.12/140 av 12.03.2012. Både i søknad og i vedtaket er

det spesifisert kva som skal utførast, og dette arbeidet er i samsvar med pålegget.

1. xxxxx vert som ansvarleg pålagt innan onsdag 20. oktober 2010 å tilbakeføre forholda på eigedomen gnr 4/4 til opphavleg og lovleg tilstand ved å gjere følgjande:

a) Rive uthus

b) Fjerne veglekamen for vegstrekning frå veg langs sjø i Pillevika og opp til tilsynshytta

c) Fjerne autovern

d) Fjerne støttemur langs vegen

e) Fjerne parkeringsplass/snuplass ved øvste del av vegen

f) Fjerne trekonstruksjon ved nedste del av vegen

g) Fylle på egna massar for å dekke såra i landskapet, dekke til med jord og så til med grasvekster og stadeigne plantar/busker/tre i samsvar med godkjent gjenopprettingsplan.

2. Dersom pålegget ikkje er utført innan fristen vert xxxxx pålagt

å betale til Fjell kommune tvangsmulkt stor kr. 50.000,- ved utløpet av

fristen, og kr. 200,- pr. dag så lenge pålegget ikkje er oppfylt.3.

Plan- og utbyggingssjefen mottok den 30.07.2012 søknad om ferdigattest for tiltaket. Etter åha vore på synfaring på eigedomen kunne ikkje Plan- og utbyggingssjefen sjå at alle punkta i løyvet var utført, og såleis at heile pålegg gjeve i DPU.10/396 var oppfylt. Man ser at deler av utførelsen tilsynelatende kan være i strid med vilkårene i pålegget, men mener samtidig at hovedformålet er oppfylt. tilbakeført i samsvar med vedtaket av 12.03.2012. Det vert difor gjeve ferdigattest for denne.

Plan- og utbyggingssjefen har forståing for at det er vanskeleg å få terrenget til å sjå ut sliksom det gjorde før, spesielt med tanke på at støttemuren framleis har ein funksjon som stabilisator for lausmassane. 🙂

Kravet til visuell utforming etter pbl. § 29-2 kan såleis ikkje reknast for å vere oppfylte. Plan- og utbyggingssjefen  konkluderar med at tilbakeføring av vegen til opphavleg terreng ikkje er ferdigstilt. Vilkåra for å kunne utstede ferdigattest er dermed ikkje til stades. Søknaden vert difor avslegen, jf.pbl. § 21-10.

I plan- og bygningslova § 21-10 første ledd første punktum står det følgjande: "Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når detforeligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker".