Organisasjonens VEDTEKTER

 

                  Vedtekter for foreningen Rettferdig Offentlig Saksbehandling ROS

                                      Stiftet 1.desember, 2012

§ 1 Formål.

Foreningen har som formål å belyse saker som kan fremstå som forskjellsbehandling, eller som bryter med lov, forskrift, og/eller bryter med god forvaltningsskikk i den offentlige forvaltningen. Foreningen kan opptre som part i bl.a. klagesaker etter skriftlig fullmakt. Foreningen skal kun engasjere seg i saker hvor offentlige vedtak klart fremstår som avvikende fra andre sammenlignbare vedtak, og hvor forskjellsbehandlingen virker urimelig.

§ 2 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 3 Medlemskap.

Alle som er eige i foreningens formål kan bli medlem etter invitasjon. Medlemskap skal kun være kjent av styrets valgte medlemmer.

§ 4 Kontingent.

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse.

Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske dokumenterbare utgifter.

§ 6 Årsmøte.

Ordinært Årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned. Årsmøte innkalles av styre og kunngjøres gjennom skriv til medlemmene med minst 3 ukers varsel. Dagsorden og eventuelle innkomne forslag sendes medlemmene senest 8 dager før årsmøte. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøte. Stemmerett på årsmøte har alle som har betalt siste års kontingent, og som har vært medlem i minst en måned før årsmøte holdes. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På Årsmøte behandles: 1. Styrets beretning for siste året. 2. Årsregnskapet i revidert stand 3. Fastsette kontingent. 4. Vedta budsjett for det kommende driftsåret. 5. Saker som styret legger frem. 6. Saker som er innkommet fra medlemmene. 7. Valg: - Leder som velges for 1 år om gangen. - 2 styremedlemmer. - 2 varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv og velger sekretær og kasserer blant sine medlemmer. Rettferdig Offentlig Saksbehandling Styret er valgkomité og legger frem forslag til kandidater. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn med samme varsel som for vanlig årsmøte.

§ 7 Utvalg.

Styret kan på fritt grunnlag opprette utvalg innenfor utvalgte saksområder.

§ 8 Vedtektsendringer.

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 9 Oppløsning.

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. (Endring på ekstraordinært årsmøte 12.08.2018)

Vedtektene er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.