EKSTERN GRANSKNING AV FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET SIN BEHANDLING AV DELOITTE RAPPORTEN

Siste nytt

Ekstern gransking av Fjell Kommune for handtering av «Bjelland saken».

Fjell Kommune (FK) mottok den den 10.5.2017 et varsel fra Frank Bjelland ( FB) om mistanke om korrupsjon/kameraderi i FK i hans sak. Varselet ble fulgt opp ved at Varslingssekretariatet i FK den 16.6.2017 engasjerte Revisjonsselskapet Deloitte AS for å utarbeide en uavhengig granskingsrapport. Granskingsrapporten var ferdig 27.11.2017.

Dette var interessant lesning. – Rapporten fra selskapet Deloitte har vel et «oppdragsdokument/bestilling» eller et mandat som er gitt av FK som bestiller eller oppdragsgiver, og som skal omhandle de ytre og indre begrensningene rapporten evt. skal inneholde?

Dette dokumentet er vel offentlig, dvs. ikke unntatt offentlighet?

Så lenge ingen andre enn oppdragsgiver(FK) og Deloitte(DL) kjenner innholdet i oppdragsdokumentet, kan det være risiko til fritt og formulere innholdet. Dette er det nærmeste det en på folkemunn kan kalle en «bestillingsrapport» . Rapporten i seg selv er formulert overflatisk og mangelfullt verifiserende med henvisning til de slutninger som fremkommer. Det er også grunn til å reise spørsmål ved hvilken metoder som er brukt/benyttet eller ikke valgt.

At ordføreren, som part i saken, møter i kontrollutvalget for å «orientere» om sakens innhold er å betrakte som et partsinnlegg. Motparten (FB) har ikke samme mulighet, noe som i seg selv svekker rettsikkerheten i sakens behandling i Kontrollutvalget. Ordfører har møte- og talerett (men har ikke stemmerett i utvalget) At hun i rollen som ordfører tar seg til rette inn i selve argumentasjonsgrunnlaget og prosedere dette til kontrollutvalgets medlemmer er oppsisvekkende og er egnet til å svekke hennes habilitet. Her viser vi til forvaltningsloven Kap. II

Her burde leder av utvalget brukt sin rett til å stanse eller avvise ordføreren å argumentere i sitt partsinnlegg.  

Handlemåten svekker kontrollutvalgets uavhengige rolle, i dette tilfelle med den begrunnelse av ordførerens inntreden i saksbehandlingen ved å argumenter som kommunens part i saken. Med all den historikk som foreligger i saken er, var og blir, ordføreren å betrakte som part i denne saken.

Dette er et ulovlig innlegg i strid med forvaltningsloven om partsrettigheter eller i dette tilfelle, bortfall av partsrettigheter for den andre part. Her viser vi til Forvaltningsloven Kap. III, som omhandler kommunen veiledningsplikt.

Til avslutning vil vi igjen presisere at det er FK som den «innklagede» som utarbeider bestillingen til Deloitte.

Bestillingen er etterlyst flere ganger av FB, men har aldri fått svar på sine skriftlige henvendelser. Ikke er de lagt på postlisten heller.

 Nyinnmeldt medlem av Transparency International Norge (TIN) er FK også blitt. Hva med formålsparagrafene til TIN om åpenhet?

Øyvind Herland

ROS

Siste nytt